Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą 2 za 1 - salony stacjonarne Time Trend

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą "2 za 1”, zwanej dalej "Promocją”, jest Grupą Zibi S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000718602, o kapitale zakładowym w wysokości 125.000.000,00 zł, opłaconym w całości, REGON 369494855, NIP 5223113927, zwana dalej "Organizatorem”.
 • "Uczestnikiem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być każda osoba dokonująca zakupu w salonach sieci Time Trend 
 • Promocja trwa od dnia 12. 04. 2024  do dnia 20.04.2024 lub do wyczerpania zapasów promocyjnych . Organizator zastrzega sobie również prawo do przedłużenia lub skrócenia promocji.
 • Promocja jest przeprowadzana w salonach stacjonarnych Time Trend.
 • Promocja w salonach stacjonarnych zakłada następujący mechanizm:

→ Klienci dokonujący zakupu zegarka pow. 2 tys zł  brutto -  mają do wyboru z oferty salonu dodatkowa sztuka zegarka do 400 zł ceny ofertowej brutto w ramach rabatu

→  Klienci dokonujący zakupu zegarka pow. 5 tys zł  brutto - mają do wyboru z oferty salonu dodatkowa sztuka zegarka  do  800 zł   ceny ofertowej brutto w ramach rabatu

Wartość udzielonego rabatu w postaci dodatkowego zegarka pormocyjnego 

 1. Oba modele zegarków nie mogą być objęte innymi rabatami, promocjami
 2. Rabaty nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi 
 3. Rabaty nie łączą się z kodem -8% na pierwsze zakupy i innymi kuponami  w aplikacji
 4. W przypadku zakupów z aplikacją TTR - promocja 2 za 1  łączy się z rabatem wynikającym z poziomu uczestnictwa w aplikacji

 

 • Z promocji nie można skorzystać przy zakupach produktów zegarków typu smartwatch marek FitBit, Samsung oraz Suunto.
 • Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
 • Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu
  w celu wzięcia udziału w Promocji i przestrzegać zasad określonych w tym Regulaminie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestnika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w promocji

 • W Promocji może wziąć udział wyłącznie Uczestnik, który spełnia kryteria umożliwiające skorzystanie z rabatu określone w pkt. 1. Regulaminu.
 • Uczestnikowi przysługuje możliwość skorzystania z promocji wielokrotnie.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: Grupa Zibi S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119 z dopiskiem: "Tu i teraz” lub na adres e-mail: joanna.hajduk@timetrend.pl w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2024 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu korespondencji e-mail do jej odbiorcy.
 • Reklamacja powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko reklamującego Uczestnika,
 2. adres korespondencyjny lub e-mail reklamującego Uczestnika, na który Organizator ma przesłać odpowiedź na reklamację,
 3. opis i powód reklamacji orazżądanie reklamującego Uczestnika. 
 • Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji listem poleconym albo za pośrednictwem korespondencji e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika) w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Uczestnik może kontaktować się z organizatorem pod adresem poczty elektronicznej: joanna.hajduk@timetrend.pl

§ 4. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora określonej w punkcie 1. Regulaminu oraz w wersji elektronicznej do nieodpłatnego pobrania na urządzenie końcowe Uczestnika na Stronie internetowej www.timetrend.pl
 • Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, jak i zmieniony Regulamin, zostanie ogłoszona przez Organizatora na Stronie internetowej Promocji. Zmiana wejdzie w życie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia zmiany na Stronie Promocji.
 • Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.