Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego www.timetrend.pl, przy czym użyte w dokumencie pojęcie Kupującego oznacza - w zależności od kontekstu - Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

§ 2

Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

II. Dane osobowe

§ 3

 1. Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”..

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. W celu wykonania umów zawieranych z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym kategoriom odbiorców danych:
  1. kurierom i poczcie dostarczającym zakupione towary,
  2. operatorom płatności,
  3. dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów, prowadzenia komunikacji z poziomu Sklepu, w tym Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197,
  4. podmiotom prowadzącym księgowość oraz obsługę prawną Sprzedawcy,
  5. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora.
 1. Dane osobowe będą przekazywane Google LLC., która jest operatorem narzędzia analitycznego Google Tag Manager, monitorującego zachowania użytkowników w Sklepie, w tym aktywność użytkowników wchodzących w interakcje z reklamami w ramach sieci reklamowej Google.
 2. Dane osobowe będą przekazywane również Facebook Ireland Ltd., która jest operatorem narzędzia analitycznego Facebook Pixel (Piksel Facebooka), które pomaga mierzyć skuteczność reklam oraz monitoruje zachowania użytkowników w Sklepie oraz dostosowuje treść reklam do preferencji Kupującego.
 3. W zakresie danych osobowych Kupującego dotyczących jego działań w Internecie oraz stron www, z których trafił do Sklepu, Administrator współadministruje danymi osobowymi wspólnie z Awin AG zarejestrowaną w Niemczech z siedzibą przy ul. Eichhornstraβe 3, 10785 Berlin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców (Handelsregister) pod numerem HRB 75459B.
 4. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane do państw trzecich , w tym do Stanów Zjednoczonych, w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, to jest poprzez stosowanie tzw. standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych procesorom mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, z których treścią można się zapoznać pod tym linkiem.

§ 5

 1. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.
 2. Kupujący ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Kupujący będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 3. Kupujący będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Prawo to przysługuje w dwóch sytuacjach, jeżeli dane osobowe Kupującego przetwarzane są:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać,
  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy lub innego administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Kupującego.

§ 6

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz analizowanie z jakich stron www Kupujący trafił do Sklepu i czym interesował się w Internecie. Te analizy prowadzone są przez Sprzedawcę w ramach współadministrowania danymi osobowymi z Awin AG.
 3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych. Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie poprzedzającym odwołanie zgody.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 8

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Pliki cookies

§ 9

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytywane przez Sprzedawcę.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. analizy statystycznej, która pomaga zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Kupującego;
  5. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
  6. marketingowym, w tym poprzez analizę preferencji Kupujących (i dostosowania zawartości Sklepu do jego preferencji), a także analizę z jakich stron www Kupujący trafił do Sklepu.
 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne”  (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 10

 1. Sprzedawca informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.
 2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
§ 11

Sprzedawca informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 12

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

IV. Inne

§ 13

Kupujący nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 14

Sprzedawca na podstawie adresu IP Kupującego i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował działanie Sklepu w celu jego dostosowania do potrzeb Kupującego.

§ 15

  1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: bok@timetrend.pl
  2. Polityka zostaje na stronie: www.timetrend.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000718602, kapitał zakładowy 125 000 000,00 zł wpłacony w całości, NIP 5223113927, REGON: 369494855 (dalej: ADO)

Z ADO możesz się skontaktować listownie: ul. Wirażowa 119, Warszawa (02-145) Z powołanym u ADO Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować mailowo, pod adresem iod@zibi.pl

Jakie prawa przysługują Ci, jako podmiotowi danych?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. przenoszenia Twoich danych.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi,możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. marketingowym polegającym na wysyłaniu newsletterów zawierających informacje o nas, o sprzedawanych przez nas produktach, promocjach oraz wydarzeniach promocyjnych, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.
 2. analitycznym, statystycznym i marketingowym, przez co chcemy poznać Twoje preferencje oraz ulepszać naszą witryną internetową oraz dostosować znajdujące się na niej treści, w tym reklamy, do Twoich upodobań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziemy jednak w stanie przesyłać Ci newslettera

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług.
 2. Wyrażając zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do:
  1. analityki ruchu na stronie,
  2. prowadzenia marketingu,
  3. wysyłki newsletterów, w tym Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:
Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. W związku z korzystaniem z rozwiązań do wysyłki newsletterów Edrone, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, to jest poprzez stosowanie tzw. standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych procesorom mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, z których treścią można się zapoznać pod tym linkiem.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.