Regulamin konkursu "CASIO BACK TO SCHOOL"

 

 

§ 1

 

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „CASIO – BACK TO SCHOOL”, zwanej dalej „promocją”, jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000718602, NIP: 5223113927, REGON:369494855, kapitał zakładowy: 125.000.000,00 zł, uiszczony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakupy zegarka marki CASIO MTP/LTP/SPORT oraz CASIO VINTAGE dalej: „zegarek”).

3. Uczestnik Promocji, po spełnieniu warunków Regulaminu, otrzyma kalkulator CASIO HL-4A (dalej: „gratis”).

4. Akcja promocji obowiązuje w sklepie internetowym: www.timetrend.pl.

5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 17 sierpnia 2020 do 30 września lub do wyczerpania zapasów promocyjnych (dalej: „Okres promocyjny”).

 

 

§2

 

1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym, dokonały oznaczonego promocją zakupu zegarka marki CASIO MTP/LTP oraz sport lub CASIO VINTAGE w sklepie time trend.pl

2. W celu wzięcia udziału w promocji oraz uzyskania gratisu, uczestnik powinien, w czasie trwania promocji, dokonać jednorazowego zakupu zegarka marki CASIO MTP/LTP, sport lub CASIO VINTAGE.

3. Uczestnik promocji może otrzymać więcej niż jedną sztukę gratisu podczas jednych zakupów, jeśli zakupił więcej niż jeden zegarek, który bierze udział w promocji.

4. Promocja obowiązuje także przy płatności Kartą Podarunkową.

5. Klient może odmówić przyjęcie gratisu ze względu na brak zainteresowania tematyką.

6. Gratis może nie zostać wydany, jeżeli aktualne stany magazynowe Punktów sprzedaży zostaną wyczerpane.

7. Okazanie dowodu zakupu zegarka dokonanego w jednym z Punktów Sprzedaży nie upoważnia do wydania gratisu w innym Punkcie sprzedaży oraz w innym terminie. Gratis wydawany jest wyłącznie przy zakupie na time trend.pl.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.

9. Gratis nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

10. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania promocji dokonają w Punkcie sprzedaży transakcji w postaci jednorazowego zakupu (potwierdzonego jednym paragonem).

11. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

 

§3

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Jednakże, zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2020 r.