REGULAMIN PROMOCJI 

BON NA ŚWIĘTA 

1. Organizator 

1.1. Organizatorem promocji „Bon na Święta” (dalej: „Promocja”) jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS 0000718602, której nadano numer NIP 5223113927 oraz numer REGON 369494855, o kapitale zakładowym, w pełni wpłaconym, 125.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”) 

 

2. Okres trwania Promocji 

2.1. Promocja obowiązuje od dnia 1.12.2021 r. do dnia 24.12.2021 r. (dalej: Okres trwania Promocji”) 

 

3. Zasady promocji 

3.1 Wydawanie bonów 

3.1.1 Bon o wartości 100 złotych brutto, wydawany jest do zakupów zrealizowanych w salonach stacjonarnych i w sklepie internetowym Time Trend od dn. 30.10.2021 do 6.12.2021 r. 

3.2 Realizacja bonów 

3.2.1 Bon można zrealizować przy zakupach powyżej 590 złotych brutto dokonanych w salonach stacjonarnych Time Trend. 

3.2.2 Realizacja bonu polega na obniżeniu przez sprzedawcę ceny zakupionych produktów łącznie o kwotę 100 zł brutto. 

3.2.3 Warunkiem obniżenia ceny jest przekazanie sprzedawcy przez Klienta bonu w momencie dokonywania zakupu. 

3.2.4 Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami 

3.2.5 Promocja obejmuje produkty zakupione w Salonach Time Trend (nie obejmuje kart podarunkowych oraz usług). 

3.2.6 Za zakupy, w których została wykorzystana Promocja nie przysługuje nowy bon 

3.2.7 Przyznane bony nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

4. Postanowienia końcowe 

4.1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Salonach Time Trend oraz w sklepie internetowym timetrend.pl 

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji we wcześniejszym terminie niż wskazany w Regulaminie, bez podania przyczyny. Wcześniejsze zakończenie Promocji nie będzie naruszać praw nabytych przez Klientów, którzy skorzystali z Promocji.