Regulamin konkursu “Twoja najpiękniejsza laurka dla Babci i Dziadka”

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu “Twoja najpiękniejsza laurka dla Babci i Dziadka” („Konkurs”) na fanpage’u Time Trend na portalu społecznościowym facebook.com 
 2. Konkurs przeznaczony jest dla użytkowników serwisu facebook.com 3. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Grupa ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718602, NIP 5223113927, REGON 369494855, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony. 
 3. Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym facebook.com, na fanpage’u marki Time Trend 
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora portalu społecznościowego facebook.com 
 5. Konkurs trwa od dnia 14.01.2021 r. do dnia 22.01.2021 r. 
 6. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która dysponuje publicznym profilem osobistym w serwisie Facebook 
 7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło)
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 9. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. 
 10. Zadaniem Uczestnika jest zamieszczenie w komentarzu pod postem z grafiką konkursową na portalu Facebook, zdjęcia wykonanej przez dziecko laurki dla Babci lub Dziadka, w dowolnej, preferowanej formie (rysunek, kolaż, itp..), z komentarzem do zdjęcia o treści zawierającej Imię i wiek autora laurki, oraz informacją dla kogo została przygotowana. 
 11. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną laurkę. Oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może dokonywać zgłoszeń posługując się różnymi Profilami. 13. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze Laureata - autora najciekawszej laurki zamieszczonej na profilu facebook.com, w komentarzu pod grafiką konkursową, w okresie trwania Konkursu, przy czym kryteriami oceny będą kreatywność, poprawność wykonania i nienaganna estetyka. 
 1. Zamieszczony komentarz nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestnikówna portalu facebook.com. 
 1. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 
 2. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem. 17. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Laureatem, wówczas traci ona prawo do Nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy. 

 

 

§ 2. Zwycięzcy i nagrody.

 

 1. W konkursie przyznane zostaną nagrody w dwóch kategoriach:

    a. do 8 roku życia: 

     Laurka dla Babci: Q&Q Fashion C223-004 

     Laurka dla Dziadka: Casio Collection Men MTP-1303PL-2AVEF 

    b. od 9 do 13 roku życia: 

    Laurka dla Dziadka: Casio Collection Men MTP-1303PL-2AVEF 

    Laurka dla Babci: Q&Q Fashion C223-004 

 

   2. Autorzy wszystkich nagrodzonych laurek otrzymają nagrodę specjalną od marki Knock Nocky w postaci zegarka dziecięcego. 

    a. w kategorii do lat 8 wybrany model z kolekcji Fluffy: 

     modele do wyboru: 

     KNOCKNOCKY FL DIBI 

     KNOCKNOCKY FL GOLDI 

     KNOCKNOCKY FL KOTI 

     KNOCKNOCKY FL MANIO 

     KNOCKNOCKY FL NENEK 

     KNOCKNOCKY FL TYMI 

    b. w kategorii do od 9 do 13 roku życia wybrany model z kolekcji Starfish: modele do wyboru: 

     KNOCKNOCKY SF3042000 

     KNOCKNOCKY SF3339303 

     KNOCKNOCKY SF365660T 

     KNOCKNOCKY SP3036000 

     KNOCKNOCKY SP3267002 

     KNOCKNOCKY SP3333003 

 

 1. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 
 3. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w dniu 27 stycznia 2021 r na Facebooku, w komentarzu do grafiki konkursowej. Laureaci konkursu zostaną poproszoni o kontakt w wiadomości prywatnej w celu ustalenia adresu do wysyłki nagrody dla zwycięzcy. Organizator wyśle nagrody do Laureata na własny koszt. 
 4. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia odpowiedzi na powiadomienie o wygranej wraz z informacjami adresowymi

Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi. 

 

 

§ 3. Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozliczenia podatkowego Laureata, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów
 6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich. 9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe: a. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją; b. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

 

 

§ 4. Prawa autorskie

 

 1. Z chwilą przekazania Nagrody Laureatowi, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Laureat przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu zgłoszonego w ramach Konkursu bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej Okresu trwania Konkursu, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Ponadto Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Laureat zobowiązuje się do niewykonywania prawa do integralności utworu w odniesieniu do treści Zgłoszenia i upoważnia Organizatora do dokonywania wszelkich zmian w treści utworu. Zwycięzca rezygnuje z zamieszczenia wraz z utworem informacji, że jest ich autorem, wyrażając zgodę na jego anonimowe rozpowszechnianie.
 2. Z chwilą zamieszczenia zdjęcia konkursowego na Facebooku Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu konkursowego, udzielonej na czas nieograniczony, na polach eksploatacji wskazanych w postanowieniu ustępu powyższego.
 3. Zarówno Laureat, jak i Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Organizatora z umieszczonych przez nich w ramach Konkursu utworów w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

  1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.timetrend.pl oraz w siedzibie Organizatora 
  2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 
  3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny. 
  4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu lub e-mailem na adres: katarzyna.sawicka@timetrend.pl
  5. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację
  6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.