Regulamin
 
Informacje wstępne
1. Sklep internetowy Time Trend jest własnością spółki Zibi Detal sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wirażowej 119, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, pod numerem KRS 0000103459 numer NIP: 113-19-62-616, numer REGON: 013035379 (dalej: „Sprzedawca”)  
2. Dane kontaktowe sklepu internetowego Time Trend: tel:
797 023 753 lub 797 023 704, adres e-mail: [email protected]
3. Wszystkie zamówienia przyjmowane przez sklep internetowy Time Trend są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
4. Do złożenia zamówienia wymagana jest uprzednia akceptacja niniejszego regulaminu. 
5. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień. Podanie swoich danych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia.

Realizacja zamówienia
6. Realizacją zamówień zajmuje się Salon Time Trend w C.H. Blue City w Warszawie, al. Jerozolimskie 179.
7. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.timetrend.pl przez 24 godziny na dobę.
8. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu www.timetrend.pl.
9. Zamówienie, które zostanie potwierdzone przez Kupującego w ciągu 48 godzin od jego złożenia, uważa się za złożone.
10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma maila zwrotnego z informacją, czy dany towar jest aktualnie dostępny w sklepie. Jeżeli towar jest dostępny Kupujący w celu realizacji zamówienia ma obowiązek dokonać zapłaty za zamówiony towar.
11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia (nie podania wszystkich wymaganych danych lub podania danych budzących wątpliwości co do ich poprawności) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego celem uzupełnienia braków bądź wyjaśnienia wątpliwości.
12. Do kontaktu telefonicznego z Kupującym służy numer, który został podany podczas składania zamówienia. Numer ten może też służyć kurierowi do kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem przesyłki.
13. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia jego realizacji.
14. Kupujący może anulować zamówienia w dowolnym momencie, nie dotyczy to jednak produktów, które zostały już wysłane.
15. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub towar jest dostępny u dostawców sklepu.
16. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (tj. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
17. Zamówiony towar zostanie doręczony przez firmę kurierską.
18. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od ich dostępności i potwierdzenia zamówienia, chyba, że podczas potwierdzenia zamówienia nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Dostawa powinna być zrealizowana w terminie do 4 dni roboczych od chwili złożenia potwierdzonego zamówienia.
19. Zalecamy otworzenie przesyłki w obecności kuriera. Ewentualne zastrzeżenia co do zawartości przesyłki prosimy zgłosić kurierowi lub doręczycielowi i zażądać sporządzenia protokołu.


Cennik
20. Cennik obowiązujący na chwilę składania zamówienia w sklepie internetowym Time Trend jest wiążący dla danej transakcji.
21. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Time Trend są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
22. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.
23. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o  których mowa w ust. 22 powyżej
24. Oferty, promocje i ceny sklepu internetowego Time Trend mogą odbiegać od ofert i cen w salonach Time Trend.
25. Promocje sklepu internetowego Time Trend nie stanowią podstawy do negocjacji cen w salonach Time Trend, a także odwrotnie.
26. Rabaty i promocje nie łączą się.
27. Karty i kupony rabatowe przyznawane w salonach Time Trend nie obowiązują w sklepie internetowym Time Trend.

Transport
28. Chcąc zapewnić szybką i niezawodną realizację zamówienia sklep internetowy Time Trend korzysta z usług firmy kurierskiej. Zamówienia wysyłane są paczką zwykłą lub za pobraniem, zgodnie z wyborem Klienta. 
29. Koszty transportu - wysyłki towaru zamówionego przez klienta są darmowe.

Metody płatności
30. Gotówka przy odbiorze – zapłata za zamówione produkty kurierowi przy odbiorze. To najwygodniejszy, ale też najdroższy sposób płatności.
31. Płatność przelewem  po potwierdzeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany po wpłynięciu określonej kwoty na konto Sprzedawcy. Gdy termin realizacji zamówienia wynosi więcej niż 14 dni, istnieje możliwość wpłacenia zaliczki i dokonania reszty płatności w terminie ustalonym wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego.
32. Płatności online – forma płatności realizowana we współpracy z serwisem tpay.com. 

Faktury VAT
33. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
34. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
35. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
36. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży
Odpowiedzialność Sprzedawcy
37. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu rzecz pozbawioną wad
38. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (art. 556 Kodeksu cywilnego)
39. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania rzeczy Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili (art. 548, art. 559 Kodeksu cywilnego)

Gwarancje
40. Produkty oferowane przez sklep internetowy Time Trend są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie sprowadzone do Polski.
41. Niektóre produkty oferowane przez sklep internetowy Time Trend mogą być niepełnowartościowe (nosić ślady użytkowania, posiadać określone braki) lub uszkodzone. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w opisie danego przedmiotu
42. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora 
43. Szczegółowe informacje oraz treść gwarancji udzielanej na poszczególne produkty można uzyskać kontaktując się ze sklepem internetowym Time Trend


Reklamacje
44. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) do jednego z Salonów sieci Time Trend, których listę wraz z adresami można znaleźć 
tutaj.
45. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego
46. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji
47. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego
48. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
49. Konsument może skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W celu skorzystania z platformy należy podać adres internetowy Sprzedawcy: [email protected]


Zwroty
50. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od otrzymania towaru i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
51. Aby odstąpić od umowy, należy w terminie wskazanym w pkt 50 złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znajduje się 
tutaj, można też skorzystać z odstąpienia od umowy dołączonego do paczki.
52. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem na
[email protected] lub na adres Salonu Time Trend w C.H. Blue City w Warszawie, al. Jerozolimskie 179.

53.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 51 powyżej, można złożyć także w formie elektronicznej, wysyłając je we wskazanym wyżej terminie na adres [email protected], w treści maila podając informacje zawarte w udostępnionym przez Sprzedawcę wzorze oświadczenia. Postanowienia punktów 53-58 poniżej stosuje się odpowiednio.

54. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do salonu Time Trend w C.H. Blue City w Warszawie przy al. Jerozolimskich 179 w Warszawie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem
55. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
56. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania
57. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
58. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
59.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Polityka prywatności
60. Zibi Detal Sp. z o.o. gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
61. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Zibi Detal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wirażowej 119, 02-145 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103459, NIP 1131962616 w celu realizacji zamówienia, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu marketingowym oraz udostępniane – wyłącznie w niezbędnym zakresie – firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionej przesyłki. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia. Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo poprawiania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może również sprzeciwić się ich dalszemu przetwarzaniu, kontaktując się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu bądź na adres mailowy wskazane w pkt. 2 Regulaminu.
62. Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy Time Trend wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej


Oświadczenie
63. Informacje w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
64. Zibi Detal Sp. z o.o. oświadcza, że dochowa wszelkich starań, by informacje zawarte na stronach internetowych www.timetrend.pl były zgodne z prawdą i pozbawione błędów.
65. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty oraz wprowadzania, zmieniania i anulowania promocji czasowych w każdym momencie.
66. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku podejrzenia niewiarygodności klienta. W takim przypadku doradca Time Trend zawsze kontaktuje się z Klientem.
67. Informacje i materiały zawarte w sklepie internetowym Time Trend nie mogą być publikowane bez pisemnej zgody Zibi Detal Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.