REGULAMIN KONKURSU “Pobiegnij z Time Trend”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu “Pobiegnij z Time Trend” („Konkurs”) na fanpage’u Time Trend na portalu społecznościowym facebook.com
 2. Konkurs przeznaczony jest dla użytkowników serwisu facebook.com
 3. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Grupa ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718602,  NIP 5223113927, REGON 369494855, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony.
 4. Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym facebook.com, na fanpage’u marki Time Trend.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora portalu społecznościowego facebook.com
 6. Konkurs trwa od dnia 17.05.2023 r. do dnia 23.05.2023 r.
 7. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która dysponuje publicznym profilem osobistym w serwisie Facebook
 8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło).
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 10. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Zadaniem Uczestnika jest zamieszczenie pod postem z grafiką konkursową na portalu Facebook, komentarza, w którym uczestnik odpowie i uzasadni krótko swoją odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: “W jaki sposób zegarek może pomóc Ci w osiągnięciu jak najlepszej formy sportowej?”.
 12. Jedna osoba może zgłosić się do konkursu tylko raz. Oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może dokonywać zgłoszeń posługując się różnymi profilami.
 13. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze Laureata - autora najciekawszego wpisu, zamieszczonego na profilu facebook.com, w komentarzu pod grafiką konkursową, w okresie trwania Konkursu, przy czym kryteriami oceny będą kreatywność oraz poprawność wykonania.
 14. Zamieszczony komentarz nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu facebook.com.
 15. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 16. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.
 17. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Laureatem, wówczas traci ona prawo do Nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.

§ 2. Zwycięzcy i nagrody

 1. W konkursie przyznane zostaną 4 nagrody w postaci pakietów startowych oraz koszulek sygnowanych logo Time Trend x G-Shock. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 3. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w dniu 24 maja 2023 r. na Facebooku, w komentarzu do grafiki konkursowej. Laureat konkursu zostanie poproszony o kontakt w wiadomości prywatnej w celu ustalenia adresu do wysyłki nagrody dla zwycięzcy. Organizator wyśle nagrody do Laureata na własny koszt.
 4. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia odpowiedzi na powiadomienie o wygranej wraz z informacjami adresowymi Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 5. Nagroda rzeczowa zostanie powiększona o premię stanowiącą 11,11% wartości nagrody. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 3. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozliczenia podatkowego Laureata, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów
 8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
        a. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
        b. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.timetrend.pl oraz w siedzibie Organizatora
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.
 4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu §  1 ust. 3 Regulaminu lub e-mailem na adres: kacper.persona@timetrend.pl
 5. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.