Regulamin kart podarunkowych Time Trend

Regulamin kart podarunkowych Time Trend

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) reguluje zasady nabywania oraz wykorzystywania kart podarunkowych Time Trend (zwanych dalej łącznie Kartami podarunkowymi, a każda z osobna Kartą podarunkową)
 2. Poniższym określeniom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
        a. Wystawca lub Sprzedawca - spółka Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wirażowej 119, 02-145 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców             Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru                       Sądowego pod numerem KRS 0000718602, której nadano numer NIP 5223113927 oraz numer REGON 369494855, o kapitale zakładowym 125.000.000,00 zł,             w pełni wpłaconym
        b. Nabywca - osoba, która nabyła Kartę podarunkową od Wystawcy
        c. Użytkownik - każdorazowy okaziciel Karty podarunkowej
        d. Salony - salony stacjonarne sieci handlowej Time Trend
        e. Kwota do wykorzystania - wskazana przez Nabywcę kwota, którą Sprzedawca doładowuje elektronicznie Kartę podarunkową i do wysokości której                          Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w Salonach
        f. Okres ważności - umieszczony na Karcie podarunkowej termin, w którym można dokonać zakupów przy użyciu Karty podarunkowej, wynoszący 24 miesiące           od dnia doładowania Karty podarunkowej

§ 2. Zasady nabywania oraz korzystania z Kart Podarunkowych

 1. Karta podarunkowa  nie jest kartą płatniczą.
 2. Kartę podarunkową można nabyć w dowolnym Salonie Time Trend, doładowując ją dowolną kwotą wskazaną przez Nabywcę.
 3. Karta podarunkowa nie podlega zwrotom.
 4. Z Karty podarunkowej można skorzystać dokonując transakcji w dowolnym Salonie
 5. Warunkiem skorzystania z Karty podarunkowej jest jej okazanie przy dokonywania zakupu.
 6. Z Karty podarunkowej można korzystać wielokrotnie, aż do całkowitego wyczerpania Kwoty do wykorzystania. Karty nie można ponownie doładować.
 7. Kwota do wykorzystania nie może być wymieniana na środki pieniężne. Jeżeli wartość transakcji jest niższa, niż pozostała na Karcie podarunkowej Kwota do wykorzystania, Użytkownik nie może otrzymać reszty w gotówce.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży zwrot ceny dokonywany jest na Kartę podarunkową w takiej części, w jakiej cena przy zakupie została uiszczona przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty podarunkowej. Ewentualna pozostała część ceny zwracana jest w gotówce bądź na kartę płatniczą, w zależności od tego, w jaki sposób dokonywana była płatność za towar.
 9. Jeżeli cena nabywanego towaru przekracza pozostałą na Karcie podarunkowej Kwotę, zakupu można dokonać jedynie pod warunkiem dopłaty przez Użytkownika brakującej ceny
 10. Kwoty do wykorzystania na kilku Kartach podarunkowych podlegają sumowaniu - dokonując transakcji, można skorzystać z więcej niż jednej Karty podarunkowej.
 11. Karta podarunkowa jest ważna 24 miesiące od momentu doładowania.
 12. Kartę podarunkową można wykorzystać wyłącznie w okresie ważności.
 13. Okresu ważności Karty podarunkowej nie można zmieniać. Kwota do wykorzystania, która nie zostanie wykorzystana w Okresie ważności przepada.
 14. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku możliwości skorzystania z Karty podarunkowej bądź jej realizacji w Okresie ważności, jeżeli wynikają one z okoliczności, za które Wystawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku upływu Okresu ważności bądź zbyt małej Kwoty do wykorzystania.
 15. Wystawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki skorzystania z Karty podarunkowej przez nieuprawnionego Użytkownika. W takim wypadku realizacja Karty podarunkowej stanowi ważną transakcję.
 16. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej, w sytuacji, w której:
        a. upłynął Okres ważności Karty podarunkowej
        b. kwota do wykorzystania nie wystarcza na pokrycie ceny nabywanego towaru, a Użytkownik nie chce dopłacić brakującej ceny w gotówce
        c występują problemy techniczne, niezależne od Wystawcy.
 17. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Kartami podarunkowymi należy kierować mailem na adres: kartypodarunkowe@timetrend.pl bądź pisemnie na adres: Grupa Zibi S.A., ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa z dopiskiem: Karty podarunkowe Time Trend
 18. Do złożonej reklamacji Wystawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania

§ 3. Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 2. Nabywca oraz Użytkownik zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przez dokonaniem zakupu Karty podarunkowej /przed skorzystaniem z Karty podarunkowej, oraz do przestrzegania jego postanowień
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.timetrend.pl oraz w Salonach Time Trend
 4. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym:
        a. o planowanych zmianach Wystawca poinformuje na stronie internetowej www.timetrend.pl na co najmniej 14 dni przed dniem ich wejścia w życie, a
        b. wprowadzane zmiany nie mogą naruszać praw Nabywców