Regulamin Kart Podarunkowych od Priceless Specials

Regulamin kart podarunkowych Time Trend

dystrybuowanych przez Mastercard program Priceless Specials

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Wydawca – Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 119, 02-145 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS 0000718602, NIP 5223113927, REGON 369494855, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony
 2. Salon – którykolwiek z należących do Wydawcy salonów stacjonarnych sprzedaży detalicznej sieci Time Trend
 3. Karta Podarunkowa – karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela i  uprawniająca Użytkownika do jego realizacji w jednym z Salonów.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, będąca każdorazowym posiadaczem Karty Podarunkowej
 5. Organizator - Organizator programu Priceless® Specials, tj. MasterCard Europe SA, belgijska spółka zarejestrowana przez Sąd Gospodarczy w Nivelles w Belgii (numer w rejestrze przedsiębiorców: RPR 0448038446), z siedzibą pod adresem: 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia.
 6. Produkty – towary z oferty Wydawcy, dostępne w Salonach
 7. Regulamin - niniejszy regulamin

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Wydawca zobowiązuje się do wymiany Karty Podarunkowej na Produkty w prowadzonych przez siebie Salonach stacjonarnych.
 2. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 36 miesięcy, liczonych od momentu automatycznego wygenerowania Karty Podarunkowej i przekazania jej Organizatorowi  programu Priceless Specials lub podmiotowi pośredniczącemu, współpracującemu z Organizatorem. Po zakupie Karty Podarunkowej przez Użytkownika, otrzyma on sms-em informację z dokładną datą jej ważności.  Po upływie okresu ważności, Karta Podarunkowa nie może być zrealizowana.
 3. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 5. Karty podarunkowej nie można wykorzystać w sklepie internetowym www.timetrend.pl.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone.
 7. Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej po jej wydaniu Użytkownikowi, jak również w przypadku utraty niewykorzystanych środków z uwagi na upływ terminu ważności Karty.

§ 3. REALIZACJA KART PODARUNKOWYCH

 1. W przypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej przekracza wartość tej Karty, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Produktów oraz wartości środków na Karcie.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena Produktów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa niż wartość środków tejże Karty.
 3. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonywania wielokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem aż do wyczerpania wszystkich środków na Karcie Podarunkowej. Środki niewykorzystane pozostają na Karcie do upływu jej terminu ważności.
 4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
        a. upływ terminu ważności Karty Podarunkowej;
        b. uzasadnione wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej;
        c. uszkodzenie Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych;

§ 4. ZWROT TOWARÓW

 1. W przypadku zwrotu (na warunkach obowiązujących u Wydawcy) Produktów nabytych w Salonie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się wyłącznie na Kartę Podarunkową.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady towaru, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa o wartości odpowiadającej cenie zwracanego Produktu. Okres ważności nowej Karty Podarunkowej zostanie wydłużony - w porównaniu do pierwotnie zakupionej Karty Podarunkowej - o czas od momentu zakupu towaru do momentu odstąpienia od umowy przez Użytkownika i wydania nowej Karty Podarunkowej.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi rozpatrywane będą przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące.
 2. Szczegółowe informacje na temat reklamacji można uzyskać na stronie https://pl.priceless.com
 3. Powyższe zapisy w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Użytkowników związanych z reklamacjami z tytułu rękojmi lub reklamacjami gwarancyjnymi Produktów zakupionych z użyciem Kart Podarunkowych.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin dostępny jest w Salonach Time Trend oraz na stronie www.timetrend.pl.