Regulamin salonu Time Trend Outlet

Regulamin salonu Time Trend Outlet

Dane identyfikujące Sprzedawcy

Salon Time Trend (dalej: „Salon”) prowadzony jest przez Spółkę Grupa Zibi S.A. (dalej: „Sprzedawca”), z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wirażowej 119, 02-145 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, pod numerem KRS 0000718602, NIP: 5223113927, REGON: 369494855, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony, nr telefonów znajdują się na www.timetrend.pl/salony.

Produkty

Niektóre Produkty oferowane w Salonie mogą być niepełnowartościowe (nosić ślady użytkowania, posiadać określone braki) lub uszkodzone. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne u obsługi Salonu. 

Ceny

 1. Ceny podane przy produktach wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
 2. W przypadku sprowadzania produktu na zamówienie Klienta, ceną obowiązującą dla danej transakcji jest podana Klientowi cena, aktualna na dzień składania zamówienia
 3. Do ceny produktu mogą być doliczone koszty usług dodatkowych, po uprzednim uzyskaniu na nie wyraźnej zgody Klienta
 4. Rabaty i promocje nie łączą się
 5. Promocje Sklepu Internetowego timetrend.pl oraz sklepu Sprzedawcy na Allegro.pl nie stanowią podstawy do negocjacji cen w Salonie
 6. W przypadku, gdy cena za produkt nie jest uiszczana w całości z góry, Klient może zostać poproszony o wpłatę zaliczki na poczet ceny.

Koszty i termin dostawy

 1. Na życzenie Klienta i po wyrażeniu przez Klienta zgody na dodatkowe koszty, zakupiony produkt może zostać dostarczony pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej, po dokonaniu zapłaty pełnej ceny (obejmującej również koszty transportu) w Salonie.
 2. Chcąc zapewnić szybką i niezawodną realizację zamówienia Sprzedawca korzysta z usług firmy kurierskiej.
 3. Zalecamy otworzenie przesyłki w obecności kuriera. Ewentualne zastrzeżenia co do zawartości przesyłki prosimy zgłosić kurierowi i zażądać sporządzenia protokołu.
 4. Koszty dostawy:
        a. GRATIS przy zakupie za cenę powyżej 250 zł
        b. Przy zakupie za cenę do 250 zł - zgodnie z aktualnym cennikiem firmy kurierskiej – Klient jest informowany przez obsługę Salonu o kosztach dostawy i przed            dokonaniem zapłaty musi wyrazić na nie zgodę
 5. Wysyłka towaru następuje najpóźniej 5 dnia po zakupie towaru
 6. Wysyłka towaru sprowadzanego na zamówienie następuje najpóźniej 5 dnia po otrzymaniu towaru przez Sprzedawcę

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (art. 556 Kodeksu cywilnego).
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania rzeczy Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili (art. 548, art. 559 Kodeksu cywilnego)
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zwarcia umowy. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. (art. 557 Kodeksu cywilnego)

Gwarancje

Szczegółowe informacje oraz treść gwarancji udzielanych na poszczególne produkty dostępne są u obsługi Salonu

Reklamacje i zwroty

 1. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) do jednego z Salonów sieci Time Trend.
 2. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Klienta
 3. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilneg
 5. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towarów.
 7. Zgodnie z art 32 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z dnia 9 listopada 2016 r., poz. 1823) Sprzedawca odmawia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich