Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą „Podwajamy rabaty”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Podwajamy rabaty”, zwanej dalej „Promocją”, jest Grupą Zibi S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000718602, o kapitale zakładowym w wysokości 125.000.000,00 zł, opłaconym w całości, REGON 369494855, NIP 5223113927, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca status Uczestnika Programu lojalnościowego Time to Riff, którego regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://timetoriff.pl/regulamin-programu
 3. W ramach Promocji, Uczestnik, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, uprawniony jest do skorzystania z należnych mu stałych rabatów wynikających 
  z Uczestnictwa w programie lojalnościowym Time to Riff w podwójnej wysokości.
 4. Niniejsza Promocja obowiązuje wyłącznie w Sieci Salonów Time Trend oraz w sklepie internetowym działającym pod adresem timetrend.pl.
 5. Promocja prowadzona jest w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 24 grudnia 
  2023 r. lub do odwołania przez organizatora, zwanym dalej „Okresem Trwania Promocji”.
 6. Promocja polega na tym, iż w Okresie Trwania Promocji, Uczestnicy programu lojalnościowego Time to Riff posiadający status grywalizacyjny:
  1. Pasjonat - są uprawnieni do skorzystania z rabatu w wysokości 10%
  2. Koneser - są uprawnieni do skorzystania z rabatu w wysokości 14%
  3. Mistrz - są uprawnieni do skorzystania z rabatu w wysokości 20%
 7. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
 9. Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu 
  w celu wzięcia udziału w Promocji i przestrzegać zasad określonych w tym Regulaminie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestnika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w promocji

 1. W Promocji może wziąć udział wyłącznie Uczestnik, który spełnia kryteria określone w pkt. 1.2 Regulaminu.
 2. W Promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz współpracownicy (niezależnie od podstawy współpracy – umowa zlecenie, jednoosobowa działalność gospodarcza, itp.) Organizatora, podmioty wykonujące na rzecz Organizatora jakiekolwiek czynności faktyczne lub prawne związane z Promocją, w tym członkowie najbliższej rodziny w/w osób i podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka, małżonka rodzeństwa, rodziców małżonka.
 3. Uczestnikowi przysługuje możliwość skorzystania z podwojonych kuponów wielokrotnie tzn. Organizator Promocji nie przewiduje możliwości ograniczenia wykorzystania przez Uczestnika kuponów rabatowych objętych Promocją.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: Grupa Zibi S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119 z dopiskiem: „Podwajamy rabaty - reklamacja” lub na adres e-mail: kontakt@timetoriff.pl w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2023 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu korespondencji e-mail do jej odbiorcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko reklamującego Uczestnika,
  2. adres korespondencyjny lub e-mail reklamującego Uczestnika, na który Organizator ma przesłać odpowiedź na reklamację,
  3. opis i powód reklamacji oraz
  4. żądanie reklamującego Uczestnika. 
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji listem poleconym albo za pośrednictwem korespondencji e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika) w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Uczestnik może kontaktować się z organizatorem pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@timetoriff.pl.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora określonej w punkcie 1.1. Regulaminu oraz w wersji elektronicznej do nieodpłatnego pobrania na urządzenie końcowe Uczestnika na Stronie internetowej programu lojalnościowego Time to Riff.
 2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, jak i zmieniony Regulamin, zostanie ogłoszona przez Organizatora na Stronie internetowej Promocji. Zmiana wejdzie w życie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia zmiany na Stronie Promocji.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.