Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą "Tu i Teraz”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą "Tu i teraz”, zwanej dalej "Promocją”, jest Grupą Zibi S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000718602, o kapitale zakładowym w wysokości 125.000.000,00 zł, opłaconym w całości, REGON 369494855, NIP 5223113927, zwana dalej "Organizatorem”.
 2. "Uczestnikiem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być każda osoba dokonująca zakupu w sieci Time Trend lub na stronie timetrend.pl.
 3. Promocja trwa od dnia 20.03.2024 do dnia 02.04.2024 lub do wyczerpania zapasów promocyjnych . Organizator zastrzega sobie również prawo do przedłużenia lub skrócenia promocji.
 4. Promocja jest przeprowadzana w salonach stacjonarnych Time Trend oraz w sklepie internetowym timetrend.pl.
 5. Promocja bazuje na jednym mechanizmie:
  1. Klient, który dokona zakupów w salonach stacjonarnych lub na stronie timetrend.pl za kwotę minimum 1000 zł brutto, ma prawo do skorzystania z rabatu 10%.
 6. Z promocji nie można skorzystać przy zakupach produktów zegarków typu smartwatch marek FitBit, Samsung oraz Suunto.
 7. Produkty promocyjne są dostępne w ograniczonej ilości.
 8. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
 9. Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu
  w celu wzięcia udziału w Promocji i przestrzegać zasad określonych w tym Regulaminie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestnika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w promocji

 1. W Promocji może wziąć udział wyłącznie Uczestnik, który spełnia kryteria umożliwiające skorzystanie z rabatu określone w pkt. 1. Regulaminu.
 2. Uczestnikowi przysługuje możliwość skorzystania z promocji wielokrotnie.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: Grupa Zibi S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119 z dopiskiem: "Tu i teraz” lub na adres e-mail: joanna.hajduk@timetrend.pl w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2024 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu korespondencji e-mail do jej odbiorcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko reklamującego Uczestnika,
  2. adres korespondencyjny lub e-mail reklamującego Uczestnika, na który Organizator ma przesłać odpowiedź na reklamację,
  3. opis i powód reklamacji orazżądanie reklamującego Uczestnika. 
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji listem poleconym albo za pośrednictwem korespondencji e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika) w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Uczestnik może kontaktować się z organizatorem pod adresem poczty elektronicznej: joanna.hajduk@timetrend.pl

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora określonej w punkcie 1. Regulaminu oraz w wersji elektronicznej do nieodpłatnego pobrania na urządzenie końcowe Uczestnika na Stronie internetowej www.timetrend.pl
 2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, jak i zmieniony Regulamin, zostanie ogłoszona przez Organizatora na Stronie internetowej Promocji. Zmiana wejdzie w życie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia zmiany na Stronie Promocji.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.