Regulamin konkursu "Wszyscy kochamy lato"

 

 

§ 1. Organizacja Konkursu

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 

1. Organizatorem Konkursu jest agencja 38PR Content & Communication z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 47/49, 90 -729 Łódź; Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000508714; Kapitał Zakładowy: 5 000,00 PLN; NIP 7282796981; Regon 101755690; www. 38pr.pl dalej Organizator).

2.Organizator działa na zlecenie firmy Grupa ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718602, NIP 5223113927, REGON 369494855, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony.

3. „Konkurs” – konkurs „Letnia stylizacja Lorus”, w którym nagrodą jest 30 kapeluszy słomianych prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4.„Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

5. „Zwycięzca” – osoba nagrodzona w Konkursie.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018r., poz. 165 z późn.zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

 

§ 2. Postanowienia Ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com oraz www.instagram.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook lub Instagram.

4. Konkurs przeprowadzany jest na fanpage’u Zegarki Lorus Polska https://www.facebook.com/LorusWatches/ oraz Loruswatchespolska https://www.instagram.com/loruswatchespolska/.

5. Konkurs trwa od 01.07.2020 godz. 11:00 do 31.08.2020 do godz. 23:59 . Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

 

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 6 poniżej, posiadająca aktywne konto na portalu Facebook lub Instagram.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

3. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji przez wiadomość prywatną na profilu Zegarki Lorus Polska https://www.facebook.com/LorusWatches/ lub profilu Loruswatchespolska https://www.instagram.com/loruswatchespolska/.

4. Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze Zwycięzców.

 

 

§ 4. Założenia Konkursu

 

1. Celem Konkursu jest promocja marki Lorus.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformach Facebook i Instagram. Na stronach https://www.facebook.com/LorusWatches/ i https://www.instagram.com/loruswatchespolska/ zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie publicznego posta ze zdjęciem letniej stylizacji, której elementem jest zegarek Lorus oraz hashtagiem akcji #lorusonmyway na swoim profilu na Facebook’u lub na Instagramie. Warunkiem wzięcia zgłoszenia pod uwagę jest oznaczenie profilu marki na Facebooku – “@Zegarki Lorus Polska” lub na Instagramie „@loruswatchespolska” oraz oznaczenie posta ustalonym hashtagiem #lorusonmyway.

3. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram.

4. Aby wziąć udział w rywalizacji o nagrody Użytkownik musi umieścić post publiczny konkursowy ze wszystkimi oznaczeniami na swoim Facebooku lub publiczny post konkursowy z odpowiednimi oznaczeniami na Instagramie.

5. Post konkursowy będzie zawierał link do regulaminu.

6. Posty bez wszystkich oznaczeń nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

7. Użytkownik może dodać dowolną liczbę postów, ale tylko jedno zgłoszenie może zostać nagrodzone.

8. Opublikowanie swojego wizerunku w poście oraz użycie „#lorusonmyway” stanowić będzie zachowanie, które wskazuje, że Uczestnik, którego dane dotyczą, zaakceptował przetwarzanie jej danych osobowych dotyczących wyrażenia zgody na rozpowszechnianie i udostępnianie wizerunku przez Organizatora na potrzeby konkursu „Letnia stylizacja Lorus”, w tym także na używanie wizerunku przez Organizatora w postach na jego profilu Facebook oraz Instagram. W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osoby trzeciej, innej niż Uczestnik, ponosi on odpowiedzialność za wyrażenie zgody na publikację wizerunku osoby trzeciej, a w przypadku roszczeń osoby trzeciej skierowanych do Organizatora, zwolni organizatora z wszelkich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty będące w związku z roszczeniem, na co Uczestnik wyraża zgodę.

9. Użytkownik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na użycie wykonanego zdjęcia na profilu Zegarki Lorus Polska na Facebook’u oraz Loruswatchespolska na Instagramie oraz w systemie FacebookAds.

10. Zamieszczone komentarze nie mogą naruszać: obowiązujących przepisów, praw osób trzecich, zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem konkursu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, komentarzy pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w pkt 7 powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

12. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na warunkach reklamacji opisanych w § 8 niniejszego regulaminu.

13. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

14. Organizator ma prawo nagrodzić kolejnych Uczestników w przypadku nieotrzymania danych do wysyłki od Zwycięzców oraz wykluczenia Zwycięzcy zgodnie z § 4 pkt. 11.

 

 

§ 5. Przyznawanie Nagród

 

1. Wyniki konkursu ogłaszane będą w każdą środę w czasie jego trwania (01.07.2020-31.08.2020) do godz. 17:00, pierwsze wyniki ukażą się 08.07.2020, a ostatnie ukażą się 2.09.2020. W każdym tygodniu nagrody otrzymają 3 lub 4 osoby.

2. Nagrodami przeznaczonymi przez Organizatora dla Zwycięzcy jest 30 sztuk słomianych kapeluszy, a każdy z uczestników konkursu, po zakończeniu akcji (31.08.2020) otrzyma do 21.09.2020 za udział kod rabatowy -15% na stronie www.timetrend.pl do wykorzystania w dniach 21-30.09.2020. Kod jest jednorazowy i dedykowany.

3. Aby otrzymać nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest wysłać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) w wiadomości prywatnej do profilu Zegarki Lorus Polska lub loruswatchespolska w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Nieprzesłanie danych w ciągu wyżej określonego czasu jest równoznaczne z nieotrzymaniem nagrody.

4. Zwycięzcy będą oceniani przez Komisję Konkursową pod kątem kryterium pomysłowości i kreatywności wypowiedzi oraz zdjęcia.

5. Nagroda rzeczowa zostanie powiększona o premię stanowiącą 11,11% wartości nagrody. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

6. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez post na profilu https://www.facebook.com/LorusWatches/ lub oraz https://www.instagram.com/loruswatchespolska/. Wyniki konkursu ogłaszane będą w każdą środę w czasie jego trwania (01.07.2020-31.08.2020) do godz. 17:00, pierwsze wyniki ukażą się 08.07.2020, a ostatnie ukażą się 2.09.2020. W każdym tygodniu nagrody otrzymają 3 lub 4 osoby.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości i pełnoletności zwycięzców Konkursu na podstawie okazania przez Uczestnika dokumentu tożsamości przy wydaniu Uczestnikowi nagrody przez kuriera.

8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.

9. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Pocztą Polską lub wybraną firmą kurierską w ciągu 30 dni od otrzymania danych adresowych od wszystkich Zwycięzców. Nagrody dostarczane będą na koszt firmy Zibi S.A. na adres Uczestnika podany w wiadomości prywatnej.

10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

      1.Odmówi przyjęcia nagrody,

      2. Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, pomimo kilku prób kontaktu z Uczestnikiem.

      3. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

11. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

12. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

 

 

§ 6. Dane Osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa Zibi S.A..

2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata, rozliczenia podatkowego uczestnika, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie automatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów.

8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika do państw trzecich.

9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:

     1.na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją; na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

 

 

§ 7. Prawa Autorskie

 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu zdjęcia i komentarze wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zdjęć, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. Uczestnicy zapewniają, że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich w tym prawa do wizerunku osoby trzeciej. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęć.

3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych odpowiedzi i zdjęć w celach związanych z Konkursem na https://www.facebook.com/LorusWatches/ i https://www.instagram.com/loruswatchespolska/. Z tytułu udzielonej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

 

 

§ 8. Postępowanie Reklamacyjne

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Letnia stylizacja Lorus”.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.

4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

 

 

§ 9. Komisja Konkursowa

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora i Fundatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

 

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020.