Regulamin promocji "CASIO - NAJWAŻNIEJSZY CZAS"

 

 

§ 1

 

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „CASIO - najważniejszy czas”, zwanej dalej „promocją”, jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000718602, NIP: 5223113927, REGON:369494855, kapitał zakładowy: 125.000.000,00 zł, uiszczony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakupy zegarka marki CASIO VINTAGE (dalej: „zegarek”).

3. Uczestnik Promocji, po spełnieniu warunków Regulaminu, otrzyma drewniane eco bierki na zdjęcie (dalej: „gratis”).

4. Akcja promocji obowiązuje w sklepach internetowych: www.zegarek.net, www.zegarownia.pl, www.timetrend.pl, www.zegarki.zgora.pl a także w wybranych sklepach partnerskich.

5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 14 kwietnia 2020 do wyczerpania zapasów promocyjnych (dalej: „Okres promocyjny”). 

 

 

§2

 

1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym, dokonały zakupu zegarka marki CASIO VINTAGE w wybranych sklepach online. 

2. W celu wzięcia udziału w promocji oraz uzyskania gratisu, uczestnik powinien, w czasie trwania promocji, dokonać jednorazowego zakupu zegarka marki CASIO VINTAGE.

3. Uczestnik promocji może otrzymać więcej niż jedną sztukę gratisu podczas jednych zakupów, jeśli zakupił więcej niż jeden zegarek.

4. Promocja obowiązuje także przy płatności Kartą Podarunkową.

5. Klient może odmówić przyjęcie gratisu ze względu na brak zainteresowania tematyką.

6. Gratis może nie zostać wydany, jeżeli aktualne stany magazynowe Punktów sprzedaży zostaną wyczerpane.

7. Okazanie dowodu zakupu zegarka dokonanego w jednym z Punktów Sprzedaży nie upoważnia do wydania gratisu w innym Punkcie sprzedaży oraz w innym terminie. Gratis wydawany jest wyłącznie przy zakupie.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.

9. Gratis nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

10. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania promocji dokonają w Punkcie sprzedaży transakcji w postaci jednorazowego zakupu (potwierdzonego jednym paragonem). 

11. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 

 

§3

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Jednakże, zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.