REGULAMIN PROMOCJI 

KUPON NA ŚWIĘTA 

1. Organizator 

1.1.Organizatorem promocji „KUPON NA ŚWIĘTA” (dalej: „Promocja”) jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale 

Gospodarczym KRS pod numerem KRS 0000718602, której nadano numer NIP 5223113927 oraz numer REGON 369494855, o kapitale zakładowym, w pełni wpłaconym, 125.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”) 

 

2. Okres trwania Promocji 

2.1. Promocja obowiązuje od dnia 29.10.2021 do dnia 24.12.2021 r. (dalej: Okres trwania Promocji”) 

 

3. Zasady promocji 

3.1. Kupon przysługuje każdemu wchodzącemu do salonu Time Trend Klientowi 3.2. Promocja uprawnia do 5% rabatu na zakupy zegarków w salonie Time trend i na www.timetrend.pl 

3.3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, bonami (poza bonami płatniczymi Sodexo) oraz voucherami. 

3.4. Promocja obowiązuje w salonach Time Trend oraz na www.timetrend.pl 

 

4. Postanowienia końcowe 

4.1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Salonach Time Trend oraz w sklepie internetowym timetrend.pl 

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji we wcześniejszym terminie niż wskazany w Regulaminie, bez podania przyczyny. Wcześniejsze zakończenie Promocji nie będzie naruszać praw nabytych przez Klientów, którzy skorzystali z Promocji.