REGULAMIN PROMOCJI „Złap formę z Time Trend”

REGULAMIN PROMOCJI „Złap formę z Time Trend”

 • 1
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Złap formę z Time Trend”, zwanej dalej „Promocją”, jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą
  w Warszawie, ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000718602, NIP: 5223113927, REGON: 369494855, kapitał zakładowy: 125.000.000,00 zł, uiszczony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakupy zegarka G-SHOCK / Vector Smart  (dalej: „Zegarek”)
 3. Uczestnik Promocji, po spełnieniu warunków Regulaminu otrzyma butelkę sportową, brandowaną marką Time Trend oraz G-SHOCK/Vector  Smart.
 4. Promocja dotyczy zegarków marki Vector Smart oraz G-SHOCK kolekcja  G-SQUAD oraz BABY-G, zakupionych stacjonarnie w salonie Time Trend.
 5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych (dalej: „Okres promocyjny”). 

 

 • 2
 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w Okresie promocyjnym, dokonały zakupu  Zegarka objętego promocją w Punktach sprzedaży. 
 2. W celu wzięcia udziału w promocji oraz otrzymania butelki sportowej Uczestnik powinien, w Okresie promocyjnym, dokonać jednorazowego zakupu Zegarka w jednym z  Punktów sprzedaży.
 3. Klient ma prawo nie skorzystać z Promocji.
 4. Butelka może nie zostać wydana, jeżeli aktualne stany magazynowe Punktów sprzedaży zostaną wyczerpane.
 5. Butelka wydawana jest wyłącznie przy zakupie.
 6. Do każdego zakupionego Zegarka objętego promocją przysługuje jedna butelka, obrandowana zgodnie z marką Zegarka.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży lub zwrotu towaru, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także butelkę w stanie nienaruszonym.
 8. Butelka nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 9. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. 
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 

 • 3
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Punktach Sprzedaży lub przesłać na adres ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, z dopiskiem “ Reklamacja “Złap formę z Time Trend”
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik, o sposobie rozpatrzenia reklamacji, zostanie powiadomiony listem poleconym, przesłanym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 

 • 4
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest Punktach sprzedaży.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Jednakże, zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2021 r.