REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

POD NAZWĄ „5 urodziny G-SHOCK STORE” W ATRIUM BIAŁA

 

 

1.         Postanowienia ogólne regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”)

1.1.       Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej dalej „Akcją”) jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie (02-145) przy ulicy Wirażowej 119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718602, o kapitale zakładowym 125.000.000,00 PLN, NIP 5223113927, REGON 369494855 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2.       Akcja prowadzona jest w G-SHOCK STORE, w Atrium Biała w Białymstoku (15-256) przy ulicy Czesława Miłosza 2 (zwanym dalej „Sklepem”).

1.3.       Akcja rozpoczyna się w dniu 16.05.2012 r. od godz. 09:00 i trwa do dnia 21.05.2022 r. do godziny 21:00.

1.4.       Punkt Obsługi Akcji, zlokalizowany jest na terenie Sklepu i jest czynny w godzinach otwarcia Sklepu, tj. od godz 9:00 do godz 21:00 w każdym dniu roboczym trwania Akcji.

1.5.       Akcja ma formę otwartą i nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165).

 

2.         Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1.       W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem pkt. 2.3.), a które w okresie trwania Akcji dokonały zakupów w Sklepie. Dokonanie przedmiotowych zakupów winno być potwierdzone otrzymaniem paragonu fiskalnego potwierdzającego te zakupy (zwanego dalej „Paragonem”).

2.2.       Każdy Uczestnik ma prawo wziąć udział w Akcji wielokrotnie w ciągu każdego dnia jej trwania.

2.3.       W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Hostessy zatrudnione przy organizacji Konkursu i inne osoby związane z jej realizacją, a także członkowie rodzin wszystkich ww. osób (tj. ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

3.          Zasady Akcji

3.1.       Uczestnikami Akcji są osoby, o których mowa w pkt. 2.1. niniejszego Regulaminu, które spełniły wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz w okresie 16.05-21.05.2022 r. dokonały w Sklepie zakupu zegarka wchodzącego w skład jednej z niżej wymienionych kolekcji, tj.: 

GS Original

G-SQUAD

GS WOMEN

GS METAL

G-STEEL

GMW

MASTER OF G

G-SHOCK EXCLUCIVE

 

3.2.       Każdy Uczestnik Akcji, który spełni założenia niniejszego Regulaminu uprawniony jest do otrzymania jednej z Nagród, o których mowa w pkt. 4 aż do wyczerpania Puli Nagród lub do zakończenia czasu trwania Akcji.

4.         Nagrody i ich odbiór

4.1.       Nagrodami w ramach Akcji są:

1)      Za dokonanie zakupu zegarka z kolekcji GS Original w dniach 16-21.05.2022 r. – smycz lub odblask

2)      Za dokonanie zakupu zegarka z kolekcji G-SQUAD w dniach 16-21.05.2022 r. – plecak

3)      Za dokonanie zakupu zegarka z kolekcji GS WOMEN w dniach 16-21.05.2022 r. – torba bawełniana

4)      Za dokonanie zakupu zegarka z kolekcji GS METAL, G-STEEL, GMW oraz MASTER OF G w dniach 16-19.05.2022 r. – plecak

5)      Za dokonanie zakupu zegarka z kolekcji GS METAL, G-STEEL, GMW oraz MASTER OF G w dniach 20-21.05.2022 r. – czapka

6)      Za dokonanie zakupu zegarka z kolekcji G-SHOCK EXCLUSIVE w dniach 16-21.05.2022 r. – pakiet losowo wybranych gadżetów z puli: smycz, odblask, plecak, torba bawełniana, czapka.

4.2.       Liczba nagród jest ograniczona i będą wydawane do ich wyczerpania. Liczba nagród wynosi:

1)      Smycz: 500 (słownie: pięćset) sztuk

2)      Odblask: 1500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk

3)      Plecak: 200 (słownie: dwieście) sztuk

4)      Torba bawełniana: 200 (słownie: dwieście) sztuk

5)      Czapka: 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk

 

4.3.       Po wyczerpaniu liczby Nagród, Uczestnikom Akcji nie przysługuje roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po spełnieniu wszystkich postanowień Regulaminu.

4.4.       Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie.

4.5.       Nie ma możliwości zakupu Nagród.

4.6.       Nagrody, które nie zostaną wydane Uczestnikom najpóźniej do dnia 21.05.2022 roku do godz. 21:00 - pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

4.7.       Fundatorem Nagród jest Organizator.

 

5.         Odpowiedzialność Organizatora

5.1.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród powstałe z winy ich producenta lub importera. Wszelkie koszty i formalności związane z wysyłką produktów do producenta lub importera w celu reklamacji leżą po stronie Uczestnika.

6.         Reklamacje i roszczenia

6.1.       Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, tj. na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: kontakt.gshock@zibi.pl  do dnia 01.06.2022 r. (decyduje data wpływu reklamacji na powyższy adres).

6.2.       Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.

6.3.       Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis zdarzenia/sytuacji/przypadku oraz określać przyczynę składanej reklamacji.

6.4.       Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w treści pisma reklamacyjnego. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

7.         Postanowienia końcowe

7.1.       Regulamin Akcji dostępny jest w Punkcie Obsługi Akcji oraz stronie https://www.timetrend.pl/regulamin-urodziny-g-shock-store

7.2.       Materiały reklamowo-promocyjne związane z Akcją (lub jego dotyczące) mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy.

7.3.       Przystąpienie przez Uczestnika do Akcji oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.

7.4.       Przez wzięcie udziału w Akcji, osoba biorąca udział w Akcji oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, przyjmuje do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7.5.       Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie trwania Akcji, przy czym uczestnik zostanie poinformowany o zmianie przez Hostessy pracujące w Punkcie Obsługi Akcji.