Regulamin voucherów Time Trend (nagrody w loterii Tic Tac)

 

 

REGULAMIN VOUCHERÓW TIME TREND

stanowiących nagrody w loterii promocyjnej

“50 LAT MARKI TIC TAC”

 

 

 • Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady wykorzystywania voucherów Time Trend (zwanych dalej łącznie Voucherami, a każdy z osobna Voucherem), stanowiącymi nagrody w loterii promocyjnej “50 LAT MARKI TIC TAC” (zwanej dalej Loterią)
 • Organizatorem Loterii i jednocześnie wystawcą Voucherów jest Hand Made sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 328728, NIP 676-23-97-252 (zwana dalej: Organizatorem)
 • Regulamin Loterii, określający m.in. zasady przyznawania i sposób wydania nagród - w tym Voucherów - w Loterii, dostępny jest na stronie https://50lattictac.pl/regulamin.pdf
 • Każdy Voucher ma wartość 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.
 • Vouchery - w formie kodów - są dystrybuowane laureatom nagród w Loterii w formie elektronicznej, wraz z instrukcją ich wykorzystania.
 • Vouchery są ważne do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być wykorzystane jedynie w tym okresie.
 • Vouchery można wykorzystać, dokonując transakcji w każdym z Salonów Sieci Time Trend lub w sklepie internetowym magento.timetrend.pl, przy zakupie zegarka marki CASIO, CASIO VINTAGE, G-SHOCK, EDIFICE, PRO-TREK, BABY-G oraz SHEEN.
 • Właścicielem sieci Time Trend oraz sklepu internetowego magento.timetrend.pl jest spółka Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wirażowej 119, 02-145 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718602, której nadano numer NIP 5223113927 oraz numer REGON 369494855, o kapitale zakładowym 125.000.000,00 zł, w pełni wpłaconym (zwana dalej Sprzedawcą)
 • Z Vouchera można korzystać tylko jeden raz; w przypadku dokonania zakupów za kwotę niższą niż 250 zł, nie ma możliwość ponownego wykorzystania Vouchera. Osoba korzystająca z Vouchera nie może również otrzymać reszty w gotówce.
 • Voucher nie może być wymieniany na środki pieniężne.
 • Kwoty do wykorzystania na kilku Voucherach podlegają sumowaniu jedynie w przypadku dokonywania transakcji w sklepie stacjonarnym Time Trend. Nie ma możliwości łączenia Voucherów w sklepie online
 • Jeżeli cena nabywanego towaru przekracza wartość Voucherów, zakupu można dokonać jedynie pod warunkiem dopłaty przez Klienta brakującej ceny
 • W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży zawartej z wykorzystaniem Vouchera zwrot ceny dokonywany jest na Kartę podarunkową Time Trend w takiej części, w jakiej cena przy zakupie została uiszczona przez Użytkownika z wykorzystaniem Vouchera. Ewentualna pozostała część ceny zwracana jest w taki sam sposób, w jaki została dokonana. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym Time Trend, zwrot ceny dokonywany jest w całości na Kartę Podarunkową Time Trend
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku możliwości skorzystania z Vouchera bądź jego realizacji w okresie ważności, jeżeli wynikają one z okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku upływu okresu ważności.
 • Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki skorzystania z Vouchera przez nieuprawnionego użytkownika. W takim wypadku realizacja Vouchera stanowi ważną transakcję.
 • Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w sytuacji, w której:
 • upłynął okres ważności Vouchera
 • wartość Vouchera nie wystarcza na pokrycie ceny nabywanego towaru, a klient nie chce dopłacić brakującej ceny w gotówce
 • występują problemy techniczne, niezależne od Sprzedawcy.
 • Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Voucherami należy kierować mailem na adres: kartypodarunkowe@timetrend.pl bądź pisemnie na adres: Grupa Zibi S.A., ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa z dopiskiem: Karty podarunkowe Time Trend
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przez dokonaniem zakupu z wykorzystaniem Vouchera, oraz do przestrzegania jego postanowień
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej magento.timetrend.pl