Regulamin wyprzedaż letnia Time Trend Lipiec 2020

 

 

1. Organizatorem wyprzedaży (zwanej dalej: “Promocją”) jest właściciel sieci Salonów Time Trend - spółka Grupa Zibi SA z siedzibą w Warszawie, ul.Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP 522 31 13 927, REGON 369494855, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000718602, o kapitale zakładowym 125 000 000 zł, w pełni wpłaconym (dalej: “Organizator”). 

2. Promocja obowiązuje od dnia 03.07.2020 r.  do dnia 31.07.2020 r. w godzinach otwarcia sklepów stacjonarnych Time Trend. W sklepie internetowym timetrend.pl Promocja obowiązuje od dnia 03.07.2020 r.  do dnia 31.07.2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Promocji wedle własnego uznania. 

3. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Time Trend oraz w sklepie internetowym www.timetrend.pl

4. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

6. Oferta rat 0% nie jest dostępna dla produktów objętych Promocją

7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu

8. Uczestnik Promocji uprawniony jest do zakupu określonych produktów z oferty Organizatora w obniżonej cenie.

9. Promocją objęte są określone produkty z oferty Organizatora, wedle wyboru Organizatora. Wszystkie produkty objęte Promocją są odpowiednio oznaczone. Obniżona, promocyjna cena jest wskazana przy każdym produkcie objętym Promocją.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen promocyjnych oraz do zmiany produktów objętych Promocją w dowolnym czasie w okresie trwania Promocji

11. Ceny w sklepie internetowym Time Trend mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych Time Trend.

12. Ceny poszczególnych produktów objętych Promocją w sklepach stacjonarnych Time Trend mogą się od siebie różnić

13. Listy produktów objętych Promocją w poszczególnych sklepach stacjonarnych Time Trend oraz w sklepie internetowym timetrend.pl mogą się od siebie różnić

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdym momencie trwania Promocji.

15. Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.07.2020 r.

16. Regulamin dostępny jest na stronie www.timetrend.pl.