Zasady uczestnictwa w promocji punktów na start w programie Mastercard® Bezcenne® Chwile

 

 

1. Promocja skierowana jest do użytkowników kart Mastercard (dalej „Karta”), które dotychczas nie zostały zarejestrowane do programu Mastercard® Bezcenne® Chwile (dalej „Program”), a regulamin Programu przewiduje taką możliwość, oraz nie posiadają innej Karty, zarejestrowanej do Programu. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie, w tym informacje dotyczące Kart, które mogą być w nim zarejestrowane znajdują się na stronie Bezcenne Chwile.

2. Użytkownik, który dokonując rejestracji Karty do Programu na stronie bezcennechwile.pl poda unikalny kod promocyjny, otrzyma dodatkowe 3 400 PKTpunktów promocyjnych na swoje konto w Programie.

3. Kod promocyjny możliwy jest do uzyskania w Newsletterze od Time Trend (określenie sposobu dystrybucji kodów) zawierającym informację o niniejszej promocji.

4. Punkty promocyjne przyznane w ramach niniejszej promocji będą ważne przez okres 6 miesięcy od dnia ich naliczenia na koncie uczestnika Programu, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Po upływie tego terminu niewykorzystane punkty promocyjne bezpowrotnie wygasają (zostaną automatycznie odjęte od salda punktów zgromadzonych na koncie uczestnika Programu bez składania przez organizatora Programu jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń). W takiej sytuacji uczestnikowi Programu (Promocji) nie przysługują żadne roszczenia o przywrócenie Punktów powitalnych ani o wypłatę ich ekwiwalentu pieniężnego lub innego świadczenia. Punkty są jedynym ekwiwalentem otrzymywanym przez Użytkownika za udział w Promocji.

5. Kod promocyjny należy wprowadzić podczas rejestracji Karty do Programu w pole „Kod promocyjny”.

6. Kod promocyjny ważny jest od 28.09.2020 do 31.10.2020 i tylko w tym czasie uprawnia do skorzystania z niniejszej Promocji i uzyskania punktów promocyjnych.

7. Punkty promocyjne zostaną przyznane na konto użytkownika w Programie w okresie do 30 dni od dnia rejestracji do Programu.

8. Ta sama osoba może otrzymać nagrodę w postaci punktów promocyjnych tylko jeden raz.

9. Jeden kod promocyjny może zostać wykorzystany tylko raz. Po użyciu go w procesie rejestracji, kod traci swoje zastosowanie dla kolejnych rejestracji.

10. Liczba kodów promocyjnych, które można odebrać w promocji to 4 000 sztuk. Po wykorzystaniu puli 4 000 kodów Promocję uznaje się za zakończoną.

11. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę posiadacza Karty na warunki promocji określone w niniejszym dokumencie.

12. W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy o kontakt pod adres mailowy dasiewicz.k@boson.pl Rozpatrywane będą zgłoszenia, które zostaną dostarczone mailowo do dnia 15.11.2020 r.

13. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia regulaminu Programu dostępne pod adresem https://rpm-cms.upaid.pl//media/2101/regulamin-programu-mastercard-priceless-specials-1082019.pdf.

14. Informacje dotyczące administratora danych osobowych, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych uczestników Programu określa Polityka Prywatności Programu dostępna na: https://rpm-cms.upaid.pl//media/2458/priceless-specials-ps-polityka-prywatnosci_wersja-pl.pdf